Lejebetingelser mellem Lejer og Camp Hverringe

 
1. Lejeaftalen er gældende for husstanden, dvs. forældre og hjemmeboende børn under 21 år. Ønsker man i perioder at have overnattende gæster, der ikke tilhører husstanden, SKAL vedkommende købe et personligt overnatningskort, overnatningsklippekort eller betale almindeligt overnatningsgebyr. Overnatningsklippekortet kan ikke benyttes ved fremlejning af vogn, men kun ved overnatning i vogn samtidig med sæsonligger. Lejer samt overnattende gæster skal fremvise gyldig legitimation. Det er lejers pligt at melde overnattende gæster straks ved disses ankomst. Lejer skal til enhver tid overholde bestemmelserne i campingreglementet og regler gældende på Camp Hverringe. 
 
2. Lejer har adgang til pladsen i hele lejeperioden, men i første og sidste del af åbningsperioden er dele af pladsen kun åbent i begrænset omfang. Det vil sige personale, butik og reception kun vil være til rådighed i opslået træffetid. Pladsen åbner først for turister 03.04.20
 
3. Har lejer besøgende/gæster, er det lejers ansvar at der bliver afregnet for besøget. Afregning sker ved ankomst og skal altid meldes i receptionen. I tilfælde af gæster udenfor åbningstid meldes disse i receptionen før ankomst eller den efterfølgende dag.
Lejer kan tilkøbe gæstekort som giver adgang til op til max 10 dagsbesøg pr. dag. Dagsbesøgende på gæstekort skal stadig meldes i receptionen. Dagsbesøgende på gæstekort har ikke adgang til pool og fodboldgolf via gæstekortet, men har mulighed for at tilkøbe det i receptionen.
 
4. Fremleje af pladsen er tilladt på følgende betingelser: Fremleje skal anmeldes i receptionen. Lejer skal til enhver tid overholde bestemmelserne i campingreglementet og regler gældende på Camp Hverringe. 
I perioden hvor fremlejen finder sted, skal der til Camp Hverringe betales normalt overnatningsgebyr pr. person. Fremlejen er ellers Camp Hverringe af enhver art uvedkommende og er et mellemværende mellem lejer og udlejer.
Der laves separat booking for fremlejen i den lejers navn som vognen udlejes til. 
 
5. Der må kun parkeres én motorenhed på egen plads. Der må på pladsen udover den ene motorenhed yderligere parkeres én trailer, eller én båd, eller én scooter eller én motorcykel, såfremt brandsikkerheden er overholdt. Det er IKKE tilladt at parkere på andre pladser end lejers egen plads, såfremt der ikke er lavet en særlig aftale om andet. Ved overtrædelse pålægges et gebyr som svarer til et pladsgebyr.
Ved evt. hundehegn i skel, skal motorenheden stadig parkeres indenfor egen plads og ikke i evt. midtergang.
 
6. Der er på pladsen en fartbegrænsning på 10km i timen. Der er i forbindelse med fartbegrænsningen opsat bump.
Ved overtrædelse af fartbegrænsningen spærres din nummerplade og bomkort, så du ikke har adgang til pladsen i bil. Der må ikke køres i bil på pladsen i tidsrummet 23.00-07.00 hvor bommen vil være låst. I nødstilfælde hvor bommen skal åbnes ring da til vagttelefonen på +45 20 26 95 52
 
7. Gæster må ikke køre ind på campingpladsen uden særlig tilladelse, men skal parkere på gæsteparkering – parkering på gæsteparkering er på eget ansvar. 
 
8. Der skal være ro på pladsen i tidsrummet 23.00-07.00. Ligeledes er afspilning af musik ikke tilladt i dette tidsrum.
Vi henstiller yderligere til ro mellem kl. 12.00-14.00, samt at vise generelt hensyn til andre medcampister hele døgnet.
 
9. Såfremt man ønsker at tilkøbe perioder uden for den betalte sæson, og uden for de i prislisten nævnte tilkøbssuger, gælder normale turistpriser og turistvilkår. 
 
10. Lejeren er forpligtet til at overholde bestemmelserne i campingreglementet. Herudover skal Brandmyndighedernes 3-meters krav overholdes, således at campingvogn/fortelt placeres på en sådan måde, at naboers opbygningsmuligheder ikke forringes, dvs. min. 1½m fra skel. Dette gælder også redskabstelte, karnapper eller lign.  Campingreglementet  må græsset uden for forteltet ikke dækkes af hverken gulvtæpper, terrassebrædder, fliser eller lign. Ovennævnte vil blive fjernet uden varsel for lejers regning.  
 
 
11. Festtelte og pavilloner på nabopladser er kun tilladt med særlig tilladelse fra receptionen og mod betaling af pladsgebyr. Der kan også være mulighed for tilladelse til opstilling af festtelte på det grønne område bagerst på pladsen. Tænk altid på dine medcampister når du holder fest eller familiekomsammen.
 
12. Forældre bedes holde opsyn med egne børn og desuden sikre sig, at børnenes leg foregår på en ordentlig måde, hvor der er plads til alle. Boldspil bedes henvist til de respektive arealer til dette.
 
13. Lånte ting bedes afleveret samme sted og i samme stand som udleveret. De små røde cykler til udlån returneres i nærheden af legepladsen efter endt brug.
 
14. Hunde skal til alle tider være i snor, også på ens pladsenhed, når den opholder sig uden for teltet med mindre der er opstillet godkendt hundehegn.
 
15. Alle tilkøb afregnes straks og kan således ikke blive anført på regningen. Tilkøbsuger kan kun købes sammenhængende med ens sæsonbooking og er kun tilladt på udvalgte pladser. Hør hvilke i receptionen.
Tilkøbsuger til sensommersæsoner skal være booket og bestilt senest 1. juli.
 
16. El afregnes efter forbrug. Elforbrug afregnes ved afrejse og ikke ved sæsonslut.  Elmåleren vil blive plomberet ved udtag på strømstanderen og fra elmåleren køres videre med EU stik. Udlejer er ikke erstatningspligtig for de følger det måtte medføre ved strømudfald. (Feks. optøede madvarer m.v.). Vi opfordrer i øvrigt til, de gode råd der findes omkring elforbrug i hæftet "håndbog for sæsonliggere" som udsendes sammen med sæsonkontrakten.
 
17. Tilslutning af fast vand på vand og afløbspladser kan tilkøbes i receptionen, såfremt man ønsker at tilslutte sig denne mulighed. Tages dette i brug lejlighedsvis, skal der også betales en tilkoblingsafgift. Spildevand skal under alle omstændigheder altid opsamles og må IKKE bare løbe ud på jorden eller ind i hækken. Din spand/beholder med spildevandet, tømmes i udslagskummerne og ikke ved vandposterne.
Ligeledes er det ikke tilladt, at ordne madvarer ved vandposterne. Vi henviser til køkkenerne til dette, da afløbene ellers stopper til. Det er ej heller tilladt, at tilkoble vandslanger på vandposterne, da disse skal være tilgængelige for alle gæster som tappesteder.
 
18. Ved lejerens midlertidige fraflytning i ferie og lignende forbeholder Camp Hverringe sig ret til at disponere over pladsen. Meddeler lejeren tilbagekomstdatoen, vil Camp Hverringe sørge for, at lejeren pr. denne dato igen kan disponere over sæsonpladsen. Ved oplysning om midlertidig fraflytning oplyses varigheden af fraflytningen.
 
19. Lejeren er ansvarlig for, at der er ryddeligt på den lejede plads. Det er lejers pligt at slå græs og klippe hæk på plads og evt. bådplads. Græsset må på pladsenheden ikke overstige 15cm´s højde. Hækklipning foregår fra uge 21 og skal være færdig uge 23. Camp Hverringe forbeholder sig retten til, at få en anlægsgartner til at klippe hækken, såfremt denne ikke klippes rettidigt, og herefter fremsende regningen til lejeren af den enkelte plads.  Græsaffald sættes i affaldssække ved vandposterne langs ringvejen og hækaffald ligges i bunker i hjørnet af pladsen. Græsslåning er ikke tilladt for lejer i tidsrummet 12-14.  Det er ikke tilladt at grave, plante, opstille antenner, flagstænger eller lignende, ligesom der ikke må lægges fliser eller andet fast gulv og terrasser af permanent karakter. Læsejl og lette hundehegn må kun opsættes, når man er til stede på pladsen. Det er forbudt at benytte enhver form for kemikalier i forbindelse med vedligeholdelse af pladsen.
 
20. Det er ikke tilladt med åben ild på de enkelte pladser, vi henviser til bålstederne. Oversigt over eventuelle brandslukkere findes på pladskortene i infotavlerne. Ring 1-1-2 ved brand og kontakt Camp Hverringes personale og evt. vagttelefon.
 
21. El-ledninger skal henlægges således, at Camp Hverringes personale uhindret og uden fare kan slå græs og klippe hæk. El-ledninger må altså ikke placeres i hæk.
 
22. De opstillede containere må kun benyttes til almindeligt restaffald. Alt andet affald (stole, køleskab, tæpper, fortelte m.v.) skal lejeren fjerne ved egen foranstaltning evt. til fyldpladsen ved Kerteminde. Fiskeaffald bortskaffes efter foreskrevne regler, som findes ved ”fiskebordet” ved stranden.
 
23. Madvarer, dyrefoder og andre let fordærvelige varer skal opbevares i lukkede beholdere, så de ikke tiltrækker skadedyr.
 
24. Det er ikke tilladt at skyde genvej gennem beplantninger og hegn, eller hen over andre gæsters lejede enheder.
 
25. Det er muligt at lade sit gulv ligge vinteren over på sin pladsenhed, såfremt man gentegner samme plads. På den betingelse at man forudbetaler hele beløbet ved afrejse, samt fraskriver sig retten til tilbagebetaling. Camp Hverringe fraskriver sig ansvaret for gulvet under opbevaringen.
 
26. Afbestillingsbetingelser:
a) Ved afbestilling mere end 60 dage før ankomst, fratrækkes et afbestillingsgebyr på 20 % af hele totalbeløbet
b) Ved afbestilling i perioden 60-30dage før ankomst fratrækkes et afbestillingsgebyr på 50 % af hele totalbeløbet
c) Ved afbestilling efter 30 dage før ankomst eller efter sæsonens påbegyndelse, godtgøres lejeprisen ikke.
BEMÆRK: I tilfælde af gulvet bliver liggende på din pladsenhed vinteren over imellem to sæsoner, betales det fulde beløb for næstkommende sæson senest ved afrejse for indeværende sæson, og man fraskriver sig alt ret til tilbagebetaling i tilfælde af afbestilling.
 
27. Pladsen skal være ryddet og rengjort ved lejemålets afslutning– herunder skal græsset slås. Udlejer hæfter ikke for evt. efterladte ting – herunder campingvogne/telte.
 
28. Campingpladsen fastsætter for hver sæson antal og placering af årets sæsonpladser, samt fastsættelse af priser for næstkommende sæson i slutningen af september/ start oktober.
 
29. Alle beløb er inkl. 25 % moms. Der tages forbehold for moms- og afgiftsforhøjelser.
 
30. Såfremt betalingsbetingelserne ikke overholdes, fremsendes en rykker, og der tillægges et rykkergebyr på kr. 100. Opfyldes rykkerens betingelser ikke, anses lejemålet for uønsket og pladsen lejes ud til anden side. Hvis betalingsbetingelserne ikke overholdes efter evt. sæsonstart kan udlejer opsige lejemålet, med mindre der er indgået en særlig betalingsaftale.
 
31. Hvis uheldet er ude. Sker der under dit ophold på Camp Hverringes arealer, personskade eller skade på nogle af dine eller campingpladsens ejendele (f.eks. telte, campingvogne, biler og bygninger mv.), vil disse sager skulle behandles gennem de implicerede parters forsikringsselskaber. Det vil blandt andet betyde, at alle krav mod Camp Hverringe om erstatning, skal anmeldes gennem eget forsikringsselskab. 
 
32. Opstår der tvivlsspørgsmål i forbindelse med lejemålet eller på pladsen, er det til alle tider Lejrchefens afgørelse, der er gældende.
 
33. Overtrædes en eller flere af denne lejekontrakts betingelser af lejer eller dennes husstand, anses kontrakten for misligholdt, og lejeren kan omgående bortvises fra pladsen. Der er ingen godtgørelse af lejeprisen.
 
34. Oplyst e-mailadresse benyttes til udsendelse af internt nyhedsbrev målrettet sæsonliggere, samt sæsonkontrakt. E-mailadressen videregives ikke til 3. person. 
Sæsonkontrakt udsendes KUN via mail med mindre andet er aftalt og det er lejers eget ansvar at sørge for Camp Hverringe er opdateret med jeres aktuelle e-mailadresse.  Ønsker du at ændre eller fra melde e-mailadresse til nyhedsbrevet kontakt da receptionen. 
 
35. Er du i tvivl om du overholder lejebetingelser og regler for opstilling på sæsonpladsen, så spørg da hellere en gang for meget i receptionen eller på pladsen, så du ikke risikere at skulle rykke din opstilling.
 
36. I nødstilfælde uden for receptionens åbningstid kan man altid komme i kontakt med en medarbejder fra Camp Hverringe på tlf. +45 20 26 95 52. Medarbejderen vil enten være til stede på pladsen eller vil kunne være på pladsen indenfor ca. 10 min. Praktiske spørgsmål bedes rettet til receptionen i dennes åbningstid.
 
37. Ved gentagen overtrædelse af ovennævnte punkter vil dette være grundlag for bortvisning.
 

 


VI ANVENDER COOKIES

Denne hjemmeside anvender cookies til måling af trafik, optimering af indhold og forbedring af brugeroplevelsen.
Hvis du klikker luk knappen accepterer du vores brug af cookies. Læs vores Cookie- og privatlivspolitik her